Dataspecialisten ontwikkelen KRW dashboard voor heel Nederland

Roosmarijn Sippens Groenewegen 02-11-2023
123 keer bekeken 0 reacties

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater wordt beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). De overzichten die jaarlijks beschikbaar worden gesteld geven onvoldoende inzicht in de stand van zaken bij de uitvoering van de KRW. Een dashboard biedt uitkomst.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap Noorderzijlvest

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja. Er wordt gewerkt met data uit het Waterkwaliteitsportaal van Informatiehuis Water, dat landelijk beschikbaar is. De gegevens worden automatisch omgezet naar een bruikbaar formaat. Doordat de bron landelijk beschikbaar is, kan het gehele dashboard (inclusief broncode) eenvoudig uitgewisseld worden met andere waterschappen. Anderen kunnen hier vervolgens op doorontwikkelen.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

De beoordelingsmethodiek van de KRW kent een 'one out, all out' principe: als één chemische stof of één biologische maatlat niet voldoet, dan is alles onvoldoende. Het monitoren van de toestand van de oppervlaktewaterlichamen en de onderliggende parameters wordt daarmee gecompliceerd. Op dit moment zijn de eindoordelen immers in veel gevallen hetzelfde: onvoldoende. Het uitgangspunt van deze innovatie is om de ontwikkelingen binnen de afzonderlijke KRW onderdelen beter inzichtelijk te maken. Er is een dashboard opgezet waarbij, op stofniveau, gekeken kan worden naar de waterlichamen van ieder waterschap. Door selectievakjes aan te vinken kan naar de toestand van het water in een bepaald jaar gekeken worden. Het dashboard genereert voor één of meerdere waterschappen en voor elke afzonderlijke parameter een detailbeeld. Het is vervolgens mogelijk om alle onderdelen te plotten op een kaart. Door het dashboard in te zetten als eerste ‘praatplaat’ kunnen gesprekken rondom dit onderwerp gerichter plaatsvinden.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Met het dashboard wat er nu ligt wordt het zeer eenvoudig om door verschillende stoffen, waterlichamen en waterschappen te bladeren. Daarnaast heeft het dashboard een open karakter, waardoor anderen hier eenvoudig op kunnen doorontwikkelen. Deze kenmerken maken het dashboard uniek.
Om tot een goed resultaat te komen moesten de brondata goed zijn. Er is enige tijd gaan zitten in het op orde krijgen van die gegevens. In sommige gevallen kon de structuur van de brondataset jaarlijks veranderen. Het snel en eenvoudig samenbrengen van die gegevens in een dashboard was daardoor niet aan de orde. Er is tevens tijd gaan zitten in het vinden van een oplossing voor het genereren van kaarten. In de meeste dashboardsoftware zit namelijk beperkte kaartfunctionaliteit. Voor het projectteam is en blijft het een wens om ontwikkelingen op de markt in de gaten te houden en om het dashboard verder te ontwikkelen. Het is een wens om meer waterkwaliteitsgegevens aan het dashboard toe te voegen. Een dergelijke databasekoppeling is niet eenvoudig en dus viel dat buiten de scope van dit project, maar het zou zeker een mooie aanvulling zijn op dat wat er nu opgezet is.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Het dashboard maakt het mogelijk om de voortgang van de KRW op detailniveau te monitoren. Het dashboard kan ingezet worden bij gesprekken rondom de monitoring van de KRW, waardoor die gesprekken gerichter kunnen plaatsvinden. Het opzetten van het dashboard heeft weinig gekost ten opzichte van de baten, omdat het project werd opgepakt en uitgevoerd door deelnemers van het leerprogramma DEEP. Het was dus een leerproces. DEEP staat voor Data science en Engineering Expert Programma: het leerprogramma voor startende data engineers en scientists in de wereld van waterbeheer. De deelnemers werkten aan concrete dataprojecten. Het KRW dashboard project was daar één van. Door de deelname aan DEEP is er een waardevol netwerk tussen dataspecialisten ontstaan. Mede dankzij dit netwerk is het dashboard al bij meerdere waterschappen onder de aandacht gekomen. Het dashboard heeft een open karakter, waardoor anderen hier eenvoudig op kunnen doorontwikkelen.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Deze innovatie draagt niet bij aan bovenstaande doelstellingen.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

De ontwikkeling van het dashboard was onderdeel van een leerprogramma. De dataspecialisten van het leerprogramma DEEP kwamen niet alleen bijeen om te werken aan het project, maar ook om van elkaar te leren. Aan de kant van de opdrachtgever stond een team klaar om op een Agile manier ondersteuning te bieden bij de niet-data zaken. De werelden van data en waterbeheer kwamen door deze werkwijze aan te houden dichterbij elkaar. Om een dergelijk project tot een succesvol einde te brengen is er immers kennis benodigd van beide kanten.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen