Urban Photosynthesis; drie functies op één dak

Torben Tijms 02-08-2023
0 reacties

Urban Photosynthesis onderzoekt in de stedelijke omgeving een integrale oplossing voor het zoveel mogelijk sluiten van waterkringlopen op gebouwniveau.

Projectleider

Torben Tijms

Projectteam

Gijsbert Cirkel (KWR)

Externe partners

KWR, Aedes Real Estate, Drain Products Europe, ECOFYT, Gemeente Amsterdam, Techniplan Adviseurs, SDR electrotechniek

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Dit in combinatie met het opwekken van zonne-energie op groene daken met waterberging (blauwgroene daken). Op deze manier kan er gelijktijdig een bijdrage worden geleverd aan drie functies in verdichte stedelijke gebieden: vergroening, waterhergebruik en energieopwekking. 
 

Het steeds vaker voorkomen van extreme neerslagbuien, hittegolven en droogte vormt een grote uitdaging voor de inrichting van het stedelijk gebied. In verschillende programma’s  wordt gewerkt aan oplossingen voor deze problematiek. De aanleg van blauw-groene daken biedt een oplossing door de opslag van neerslagoverschotten. Daarnaast zorgen planten voor verdamping en daarmee koeling, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het beperken van hittestress. Voldoende beschikbaar water is hiervoor echter wel een belangrijke randvoorwaarde. Regenwater is ’s zomers wekenlang onvoldoende of niet beschikbaar onder Nederlandse klimaatcondities. In meer zuidelijk gelegen landen is de waterbeschikbaarheid nog vele malen nijpender. Er is dus een andere liefst continue bron nodig. Grijswater is een vrijwel continue beschikbare bron, maar vraagt zorgvuldige behandeling voorafgaand aan toepassing. Indien goed ingezet, kan de combinatie van grijswater en regenwater er wel voor zorgen dat er tijdens droge periodes voor irrigatie geen drinkwater meer uit het drinkwaternet wordt gehaald. Als voldoende water gezuiverd kan worden kan er mogelijk zelfs water worden gebruikt voor irrigatie van groen in de openbare ruimte. Door water te hergebruiken voor irrigatie en door overtollig regenwater vast te houden wordt tevens het gemeentelijk riool ontlast. 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een in blauw-groene daken integreerbare grijswaterzuivering. Door het hiermee beschikbaar komende water wordt het mogelijk om in een verdichtende stad meerdere functies met vertrouwen te combineren op één gebouw. Er hoeft geen concurrentie te zijn tussen PV (zonnecellen), beplanting en water, maar er kan in vertrouwen gekozen kan worden voor de én-én oplossing. Er wordt onderzocht of door beschikbaar grijs afvalwater op natuurlijke wijze om te zetten naar irrigatiewater de verkoelende werking ook bij lange droge perioden maximaal operationeel blijft, zonder gebruik van drinkwater te maken. Deze verkoelende werking heeft ook een verwacht positief effect op de opbrengst van de PV-panelen. 

Voortgang onderzoek 

Dit voorjaar zijn de eerste meet- en monitoringsgegevens van de proeflocatie Mannoury-blokken in Amsterdam Nieuw-West opgeleverd. De eerste kwaliteitsmetingen worden geanalyseerd om zo een beeld te krijgen wat het effect is op de waterkwaliteit. Verwacht wordt dat eind van dit jaar we inzicht krijgen in het totaal functioneren van het systeem en of opschaling mogelijk is. 

Schematische weergave van Urban Photosynthesis, met hergebruik van douchewater, zuivering op het dak en gebruik voor beplanting, en PV-panelen boven de begroeiing. 

Dit onderzoek draagt bij aan de volgende kennisvragen: 

  • Welke innovatieve technieken in en op publiek/privaat terrein dragen bij aan hemelwaterberging en hittebestrijding? 
  • Wat wordt de (drink)watervraag tijdens droogte en hitte? Op welke wijze kunnen we voorzien in de vraag?  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen