Resilience by design

07-12-2020
0 reacties

Resilience by Design is een project van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel antwoord te vinden op de vraag.

Projectleider

Lot Locher

Projectteam

Marjan Schermerhorn

Externe partners

Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, Flux

Organisatie(s)

Rijnland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

"Hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de Metropoolregio Amsterdam een ‘normaal’ onderdeel wordt bij integrale investeringsbeslissingen, nu en in de toekomst?" De MRA is een samenwerkingsverband van tweeëndertig gemeenten, twee provincies en de vervoersregio. De waterschappen zijn aangehaakt bij de MRA via het programma 'MRA Klimaatbestendig', dat wordt getrokken door de gemeente Haarlem en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Koppelkansen voor duurzaamheid

In 2020 hebben twee multidisciplinaire teams, in opdracht van 'MRA Klimaatbestendig', hard gewerkt aan Resilience by Design. Zij onderzoeken wat, wanneer, waar en voor wie iets fout gaat als we beslissingen blijven nemen op de manier die we gewend zijn. Daarnaast maken ze inspirerende ruimtelijke ontwerpen voor demonstratieprojecten, waarmee ze laten zien dat het heel goed mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen bij investeringsoverwegingen. Ze tonen ook aan dat daarmee koppelkansen ontstaan met andere duurzaamheidvraagstukken, zoals de energietransitie, de circulaire economie en biodiversiteit.

 

Verder in de toekomst kijken

De klimaatverandering zal zich versneld manifesteren, waardoor de voorbereidingstijd voor investeringen afneemt. Daarom is de tijdshorizon in het multidisciplinaire project Resilience by Design verder in de toekomst geschoven, van de gebruikelijke 2050 naar 2100 en is een ontwerp ingezet om dit vraagstuk integraal op te pakken. Na analyses, ontwerp en een groot aantal gesprekken met belanghebbenden in het gebied en met inhoudelijke experts hebben de twee teams, onder leiding van Defacto (voor landelijk gebied) en One Architecture (voor stedelijk gebied), zeven gezamenlijke inzichten ontwikkeld voor klimaatadaptatie in de metropoolregio Amsterdam. Ook zijn demonstratieprojecten opgezet die laten zien hoe klimaatadaptatie kan leiden tot aantrekkelijkere steden en landschappen en een gezonde leefomgeving.

 

Interactie tussen stad en land

De demonstratieprojecten droegen bij aan een gedeelde bewustwording van risico’s, aan het zichtbaar maken van mogelijkheden en aan het ontwikkelen van capaciteit. Ze tonen ook het belang aan van een langere tijdshorizon bij planvorming, juist ook voor lokale ontwikkelingen, en vormen daarmee bouwstenen voor een betere interactie tussen stad en land.

 

Resultaten in rapporten

 

Meer lezen

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/programma/klimaatadaptatie/resiliencebydesign/
 


 


 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen