Waterkwaliteitsmonitoring met satellietgegevens

30-09-2020
0 reacties

Probleem: Het is tijdrovend en kostbaar om een gebiedsdekkend beeld te krijgen van het ecologisch functioneren van een watersysteem. In het waterkwaliteitsbeheer wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van satellietdata, die in steeds grotere getale beschikbaar zijn.

Projectleider

Joep de Koning

Projectteam

Robin van den Assem

Externe partners

Water Insight

Organisatie(s)

Delfland

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

De watergebonden vegetatieontwikkeling en het ecologisch functioneren van het watersysteem door de jaren heen gemakkelijker en beter kunnen volgen met behulp van satellietdata. Een subdoel is inzicht krijgen in de haalbaarheid van het verkrijgen van een gebiedsdekkend beeld van de verschillende waterkwaliteitsparameters die Delfland hanteert; niet alleen op plassen of grote wateren, maar ook op grachten, sloten en vaarten.

 Stand van zaken

In deze pilot is geoefend met het monitoren van de waterkwaliteit met behulp van satellietdata. Bestaande methoden kunnen worden verbeterd en nieuwe algoritmes ontwikkeld om de biodiversiteit van de watergangen betrouwbaarder en beter onderscheidend in beeld te brengen. De resultaten van de pilot zijn binnen en het implementatieproces is gestart. De methode is in potentie te implementeren in het primaire proces. De dataverwerking is in de praktijk echter nog niet zo ver. In 2020 wordt er gekeken in hoeverre de data praktisch bruikbaar is. Bij een positief resultaat is het plan om meerdere jaren deze vorm van monitoring toe te passen.

 (Potentiële) impact

Bij positieve testresultaten zal er in de werkprocessen een verschuiving plaatsvinden van de huidige veldmonitoring van de waterkwaliteit naar waterkwaliteitsmonitoring op basis van verwerking en interpretatie van satellietdata. Daarnaast kan een deel van de kennis die hier wordt gegenereerd in potentie ook worden ingezet bij bijvoorbeeld satellietmonitoring van waterkering en toezicht en handhaving.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen