Digitalisering Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-06-2021
0 reacties

Waterschap Drents Overijsselde Delta (WDOD) is bezig met datagedreven oplossingen om op eenvoudigere wijze een oppervlaktewater- en grondwaterpeil te handhaven dat goed aansluit bij het gewenste landgebruik. Dat doen we met de GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem)-tool

Projectleider

Jelle de Jong

Projectteam

Jelle de Jong

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Biodiversiteit
Bodemdaling
Dienstverlening
Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Schoon water
Sociale innovatie
Voldoende water
Waterveiligheid

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Waterschap Drents Overijsselde Delta (WDOD) is bezig met datagedreven oplossingen om op eenvoudigere wijze een oppervlaktewater- en grondwaterpeil te handhaven dat goed aansluit bij het gewenste landgebruik. Dat doen we met de GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem)-tool

De hydrologen van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) bepalen binnen een project de optimale drooglegging op basis van een tabel in het hydrologisch handboek. Met deze tabel kan een hydroloog op basis van bodemtype, landgebruik, slootafstand en grondwaterdynamiek een optimale drooglegging bepalen. De uitkomst helpt binnen GGOR vraagstukken. Daarnaast is er binnen WDOD geen tool aanwezig die het huidige peil van het gehele waterschap snel kan evalueren.

Handmatig is dit een tijdrovend en subjectief proces. Daarom hebben we ons als doel gezet om dit te automatiseren met python. Bart den Ouden (Bart den Ouden Wateradvies) is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze tool.

Eisen aan tool

  • De optimale drooglegging per peilvak presenteren.
  • Een ingegeven peil evalueren op basis van het optimale peil.
  • Ook met weinig python ervaring moet de tool te draaien zijn.
  • De tool moet op peilvakniveau én voor het gehele waterschap werkbaar zijn.
  • Herleidbare resultaten, dus tussenproducten worden ook netjes gepresenteerd.
     

Eindresultaat
Het resultaat is twee pythonscripts: droogleggingsrichtlijnanalyse.py en droogleggingsanalyse.py.

De eerste bepaalt op basis van standaard input de optimale drooglegging. Het resultaat is een document met daarin per landgebruikstype:

  • advies over mogelijke streefpeilen met bijbehorend areaal goede drooglegging,
  • s-curves.

Deze resultaten worden in een grafiek en in een shape gepresenteerd.

Daarnaast is met het droogleggingsanalyse.py script een gegeven peil te vergelijken met de berekende optimale drooglegging uit het eerste script. Hiermee kan de hydroloog in een project inzichtelijk maken welke delen van een peilvak te nat/droog/ goede drooglegging hebben bij een bepaald peil. Ook is hiermee het gehele waterschap te evalueren. De legenda van onderstaande figuur vergelijkt het areaal dat per peilvak tussen de minimale en maximale drooglegging valt voor het huidige winterpeil met het peil waarin dat oppervlak is gemaximaliseerd. Dit is dus een maat om aan te geven in hoeverre het streefpeil in een peilvak nog geoptimaliseerd kan worden.

Verschil in areaal gewenste drooglegging per peilvak voor het huidige streefpeil en areaal gewenste drooglegging per peilvak voor het optimale streefpeil


Lessons-learned
Bij het ontwikkelen van de code liepen we tegen onvoorziene problemen aan. Denk hierbij aan debuggen, verwerken testresultaten en geheugen- en snelheidsissues bij het draaien van de code voor heel WDOD. Daarom is het verstandig om een groot deel onvoorzien op te nemen én prioritering aan de werkzaamheden te geven.

Vervolgacties
De volgende stap is om draagvlak binnen het waterschap te krijgen. Hiervoor gaan we de code toepassen op deelgebieden. Passen de resultaten bij het gebied? Is er voldoende vertrouwen in de tool om de code daadwerkelijk te gaan gebruiken?

In de toekomst willen we de GGOR-tool verder uitbouwen, denk bijvoorbeeld aan het koppelen van de waterwijzer en een tool om de effecten op de grondwaterstand snel in te kunnen schatten.

Contact
Voor vragen over deze tool kun je terecht bij Annet Both en Jelle de Jong van WDOD

 

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen