RE:PEAT - Van interactieve planvorming tot integraal onderzoek

23-09-2020
0 reacties

Bij de toekomst van ons landelijke gebied zijn veel partijen betrokken. Niemand kan iets in zijn eentje doordrukken. Iedereen moet met elkaar rekening houden. Natuurlijk is communicatie daarbij essentieel, maar alleen praten is niet voldoende.

Projectleider

Henk van Hardeveld

Projectteam

Henk van Hardeveld

Externe partners

Universiteit Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, STOWA, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Zuiderzeeland.

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Bodemdaling

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

RE:PEAT is een interactief simulatieplatform, waarmee toekomstscenario’s in het veenweidegebied kunnen worden verkend. Waternet maakt sinds 2019 ook gebruik van RE:PEAT, maar niet zomaar. Eerst willen we exact weten hoe de uitkomsten zich verhouden tot expert-modellen en willen we de meest actuele gebiedskennis erin verwerken. Daarna duiken we de diepte in en onderzoeken we voor drie belangrijke veenweidepolders welke effecten de bodemdaling heeft tot het eind van deze eeuw en wat we daaraan kunnen doen.

Tygron Geodesign Platform
RE:PEAT draait op het Tygron Geodesign Platform, dat nét iets anders werkt dan de meeste simulatiemodellen. Met het Tygron-platform kan per gebied een gedetailleerde 3D-simulatiewereld worden opgebouwd uit allerlei vrij beschikbare GIS-data. Daaraan kunnen vervolgens onze eigen waterdata worden toegevoegd. Vervolgens kun je gaan rekenen met een heel scala aan thema’s die belangrijk zijn bij je planvorming. Denk aan bodemdaling, maar ook aan wateroverlast, hittestress, landbouwopbrengsten, verkeerslawaai, dijkdoorbraken, weidevogelgeschiktheid, stikstofuitstoot, broeikasgasemissies en waterbeheerkosten. En dat alles supersnel, omdat wordt gerekend op grafische kaarten in plaats van met traditionele rekenchips. Daardoor vormt rekentijd geen beperking meer, maar kun je op een gebiedsbijeenkomst ter plekke maatregelen bedenken, uitrekenen en de effecten ervan bespreken. Als je die kunst goed verstaat, kun je de verkennende fase van een planvormingsproces veel sneller doorlopen. Bovendien betrek je de belanghebbenden veel directer bij het rekenwerk, waardoor je op een natuurlijke manier een gezamenlijk leerproces doorloopt over het gebied en de belangen van alle betrokkenen. Die inzichten kunnen helpen om een plan te maken waar alle partijen achter staan.

Tot de bodem
Alle kennis in RE:PEAT die met bodemdaling heeft te maken, is gebaseerd op jarenlang onderzoek en gepubliceerd in wetenschappelijke papers over bodemdalingsberekeningen, multicriteria kosten-batenanalyses en interactieve simulatie. Maar niets is zo heterogeen als veen, dus voordat je RE:PEAT toepast, moet je wel altijd even goed onderzoeken wat precies de randvoorwaarden voor jouw gebied zijn. Dat is precies wat we doen in dit onderzoek. Daarnaast maken we een vergelijking met expert-modellen, zodat we precies weten wat de invloed is van bijvoorbeeld specifieke kwelsituaties of de toepassing van onderwaterdrainage. Gewapend met al deze inzichten hopen we aan het eind van dit jaar een gedegen systeemanalyse van de effecten van bodemdaling tussen nu en 2100 te maken voor de polders De Ronde Hoep, Waardassacker en Groot Wilnis-Vinkeveen. Het is fijn dat we daarbij nauw samenwerken met de collega’s van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die al enkele jaren grootschalige drainageproeven doen en inmiddels een schat aan meetgegevens hebben verzameld.

Voor gebruikers, door gebruikers
Daarmee stippen we gelijk nog een bijzonderheid aan. Onze bijdrage aan RE:PEAT staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van allerlei ontwikkelingen waar een grote gebruikersgroep mee bezig is. Een aantal jaar geleden zijn de Universiteit Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, STOWA en de provincies Utrecht en Zuid-Holland begonnen met de ontwikkeling van RE:PEAT. Daarna hebben onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Zuiderzeeland grote bijdragen geleverd aan het verbeteren van de hydrologische berekeningen binnen het Tygron Geodesign Platform. Inmiddels gebruiken veel waterschappen, diverse onderzoeks- en adviesbureaus en een groot aantal gemeenten de software, waarbij iedereen zijn eigen expertise toevoegt en daardoor ook beschikbaar stelt aan alle andere gebruikers. Met dit onderzoek draagt ook Waternet daar zijn steentje aan bij.

Meer lezen
https://www.publicatie-online.nl/publicaties/henk-van-hardeveld

https://www.tygron.com/nl/2020/04/21/tygron-edu-event-2020-%e2%80%a2-deel-en-inspireer/

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/STOWA%20ter%20Info%27s/sti%2067.pdf

Projectupdate april 2024

De afgelopen jaren heeft de doorontwikkeling van RE:PEAT in het teken gestaan van de nieuwe inzichten rondom broeikasgasemissies en de veenvernattingsopgaven waar we voor gesteld staan. Dat betekent dat we de SOMERS methodiek hebben geïmplementeerd die door het NOBV is ontwikkeld. Om een indruk te krijgen van hoe we dat hebben gedaan, kan je de presentatie terugkijken die we hebben gegeven op de gebruikersbijeenkomst bij Tygron op 7 juli 2022. Overigens ging dat destijds nog over SOMERS 1.0, maar hebben we inmiddels SOMERS 2.0 ook al geïmplementeerd.

In de geest van het interactieve karakter van RE:PEAT, hebben we samen met de Universiteit Utrecht ook een interactief dashboard toegevoegd waarmee je scenario’s om het veenweidegebied te vernatten mee kan doorrekenen. Dat hebben we onder andere toegepast in een deskundigenworkshop gericht op de toekomst van het hele Groene Hart. Omdat het doorrekenen van alle emissies in de periode 2020–2100 in een gebied van 1.100 km² op een resolutie van 25x25 meter minder dan twee minuten kostte, is het mede dankzij RE:PEAT gelukt om in één workshop een fraai toekomstperspectief te ontwerpen en te kwantificeren. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het tijdschrift Landschap 2023(3) en in het dagblad Trouw. Het is inspirerend om te merken dat RE:PEAT zo flexibel is opgezet dat het jaar in jaar uit is aan te passen aan de steeds voortschrijdende inzichten en behoeften en zo keer op keer van meerwaarde blijkt te zijn.

Veenweidegebieden toekomstscenario’s. Henk van Hardeveld (Waternet). CoP Water. 7 juli 2022 (youtube.com)

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/de-vernatting-van-het-groene-hart-pakt-goed-uit-voor-de-natuur-en-de-bewoners~b8a526d1/

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen