De Mozaïekcode voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
238 keer bekeken 1 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Voor klimaatrobuustheid zijn fundamentele veranderingen in de inrichting van ons land nodig. Daarin is elk huis, elke straat, elke buurt en elk landschap van belang. Op vele plekken en vanuit vele partijen worden initiatieven ontplooid. Door deze initiatieven te verbinden en veranderingen vanuit het gebied zelf te laten ontstaan, kan het proces worden versneld en het resultaat worden verbeterd. Dit bespaart kosten en levert duurzaamheidwinst op. Deze participatieve werkwijze wordt voorgeschreven in de Omgevingswet en is al in een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten toegepast. Het landschapslaboratorium Brabantse beken heeft de kennis over deze werkwijze verzameld en in 3 gebiedspilots tot de kern teruggebracht: Een sleutel (code) om samenhang te brengen in de diversiteit (mozaïek). De Mozaïekcode is het DOE-handvat voor gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid en vitaliteit krijgen vorm vanuit het gebied zelf en met de mensen, bedrijven en de natuur die erin leven. Water als stromend, verbindend en ordenend element is daarbij de inspiratiebron.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Er is een wezenlijke verandering nodig voor een toekomstbestendige samenleving. De Mozaïekcode geeft de energie om samen te ontdekken waar je heen wilt en welke stappen je daar vandaag en morgen in kan zetten. Voor de overheden helpt het in de transitie van een bepalende gesloten rol naar een faciliterende open rol als maatschappelijk vormgever. Door samen te gaan, kom je tot ontwikkeling: de overheden blijven niet hangen in strategie en planvorming en de bewoners blijven niet (morrend) aan de zijlijn, maar krijgen invloed en raken betrokken.
“Genoeg gepraat! Vind ìn jouw gebied mét de lokale gemeenschap oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering.“ Bekijk het bijgevoegde filmpje van Zundert.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De code is een sociale innovatie en steunt op 3 pijlers:
- Tegeltjeswijsheden en verhalenwebsite "www.brabantsebeken.nl " die ontlokt dat de verhalen over een gebied verteld worden. Verhalen die nodig zijn om een diversiteit aan invalshoeken en belangen met elkaar te verbinden.
- Een doe-handvat voor ontwikkelaars om concreet mee aan de slag te kunnen: samen met het gebied en los van de tekentafel. Een handvat vormgegeven met tegeltjeswijsheden en een beschrijving van wat je te doen staat, hoe je dat aanpakt en wie je om hulp kunt vragen.
- Water als inspirerend en leidend principe.
Dat deze pijlers essentieel zijn komt voort uit opgedane kennis in bestaande gebiedsprocessen. De code is het resultaat van alle vernieuwing die hier plaatsvindt.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Draagvlak, versnelling en kostenbesparing door doelgerichte samenwerking.
De Mozaïekcode kost niks en toepassing ervan levert een breed gedragen gebiedsproces op, gericht op uitvoering. Het betekent minder kosten in planvorming en inrichting en minder kosten voor handhaving en juridische procedures.
Als businesscase: Lees het verhaal van Wil Snellen over de realisatie van het Waadpad, een waterbeleefroute langs een zuiveringsmoeras, door een bergingsvijver en door een experimentele watermoestuin. Onderweg komt de wandelaar educatieve stations tegen. Het Waadpad werd in 5 maanden gerealiseerd door een groep enthousiaste doeners. Lees meer ( https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/zet-een-stip-op-de-horizon/) op de verhalensite.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De Mozaïekcode brengt bewoners, bedrijven, overheden in de omgeving bij elkaar en verbindt daarmee de 3 P’s van duurzaamheid. Door water als ordenend principe neer te zetten wordt klimaatrobuustheid een belangrijke pijler, ongeacht of het nu gaat om droogte, hitte of wateroverlast. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om toekomstbestendigheid en vitaliteit. De methode zelf heeft geen CO2-foodprint.
Lees het verhaal van Riet Meier over gewoon doorgaan en doen! Haar aanpak is een voorbeeld van hoe mensen in het Brabantse bekenlandschap duurzame relaties opbouwen.
De code gaat toegepast worden in de pilots ‘gezonde verstedelijking Brabant’ en is daarmee toepasbaar voor elk gebiedsproces waar je wilt werken vanuit het gebied zelf.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De Mozaïekcode is de handelswijze om tot excellente samenwerking te komen.
Een praktijkvoorbeeld is de recente start van gebiedsontwikkeling ‘de waterscheiding’ tussen Roosendaal en Rucphen. Een gebied met droogteproblemen voor alle grondgebruikers. Er zijn bestaande initiatieven van boeren, Brabant Water, Natuurmonumenten, twee gemeenten, het waterschap, een landgoedeigenaar en defensie. Samen zijn ze een zoektocht gestart naar een ‘aanvoerder’. Een lokaal gewortelde professionele vrijwilliger die met en namens de gemeenschap toewerkt naar een gebiedsvereniging, waarbinnen alle initiatieven een plek gaan krijgen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De Mozaïekcode met doe-handvaten achter de tegels: https://www.brabantsebeken.nl/mozaiekcode/
De Mozaïekcode is ontwikkeld door het Landschapslaboratorium Brabantse beken in het kader van de landschapstriënnale 2020/2021, Initiatiefnemers zijn de waterschappen de Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en de gemeente Meierijstad. De teamleden presenteren de Mozaïekcode op bijgevoegd filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YrPM9E4Tve4 
Bekijk het filmpje van Zundert met de code "dans met 40 partijen in een breed samenspel":  https://www.youtube.com/watch?v=mL7Cb6HvLxc
Lees het verhaal van Riet Meier over gewoon doorgaan en doen:  https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/watermolenlandschappen/
Lees het verhaal van Wil Snellen over de realisatie van het Waadpad: https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/zet-een-stip-op-de-horizon/

 


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Landschapslaboratorium Brabantse beken.
De teamleden presenteren de Mozaïekcode op bijgevoegd filmpje

Afbeeldingen

1  reacties

Archiveerder 2

02-08-22 om 16:43

Met dank aan alle ontwikkelaars van dit mooie DOE-handvat en dat het vele mag inspireren om samen te werken aan een duurzame toekomst.
Marieke Willekens – gemeente Meierijstad
Clemens Kerstholt – gemeente Meierijstad
Lisette van der Swaluw – gemeente Meierijstad
José Vos – waterschap de Dommel
Etteke Wypkema – waterschap Brabantse Delta
Patrick de Rooij – waterschap Brabantse Delta
John Jansen – waterschap Aa en Maas
Marlie van Santvoort – waterschap Aa en Maas

En in nagedachtenis van Paul van Dijk die een belangrijke inspiratiebron was voor gebiedsprocessen en de code.


projectgroep PHA2USE
30 sep. 2021 om 10.54

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen