Enorme besparing door inzet gasmeetdrone!

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
232 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De klimaatdoelstelling voor 2030 is dat uitstoot van gassen klimaatneutraal wordt gerealiseerd. Hier hebben wij als waterschappen ook mee te maken. Dit gaat onder andere spelen bij het zuiveringsproces van afvalwater. Tijdens het zuiveringsproces bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) komen er broeikasgassen vrij zoals lachgas en methaan. Het is van belang dat bekend is, in welke hoeveelheid en waar en wanneer dit het geval is, zodat het zuiveringsproces hierop aangepast kan worden.  (Lachgas is 250 keer en methaan is 30 keer sterker broeikasgas dan CO2) Op de RWZI wordt op dit moment gebruikgemaakt van statische metingen, door middel van sensoren op een vaste locatie op de grond. Dit geeft geen goed beeld hoe de uitstoot van broeikasgassen zich verdeeld in de lucht rondom de zuivering. Met de ontwikkeling van een innovatieve gasmeetdrone wordt hier een grote verbeteringsslag gemaakt. In nauwe samenwerking met het bedrijf Vliegend.nl wordt deze drone ontwikkeld. De sensoren van de drone meten de hoeveelheid gassen in en om de RWZI. Aan de hand van deze meetgegevens kan een 3D model worden ontwikkeld dat inzicht geeft in het vrijkomen van de broeikasgassen op een RWZI. Aan de hand van dit model kan het zuiveringsproces worden geoptimaliseerd, wat een reductie van de uitstoot van 10-20% kan opleveren. Deze inzichten kunnen worden gedeeld met alle waterschappen en worden toegepast bij de 315 RWZI’s die we in Nederland hebben. Met het oog op de CO2 heffingen kan dit een enorme besparing opleveren voor de waterschappen en een forse stap betekenen op weg naar klimaatneutraliteit.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Emissies broeikasgassen bij rwzi's


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Met de meetdrone wordt een 3D-model gemaakt van de emissies waarmee beter inzicht wordt verkregen in het moment, de locatie en de omvang van de emissies.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Door verbeterd inzicht in emissies kan beter gestuurd worden in het zuiveringsproces waardoor een reductie van 10-20% bereikt kan worden. Met het oog op CO2 heffingen levert dit een fors financieel voordeel op (vermeden uitgaven).


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door inzet van slimme sensoren kan beter gestuurd worden in het zuiveringsproces op het reduceren van uitstoot van broeikasgassen (lachgas, methaan).


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Met de komst en inzet van drones maakt het waterschap forse stappen in de digitale transformatie waarmee werkprocessen beter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Deze toepassing is uniek en bouwt voort op de vele mogelijkheden van de inzet van drones in het waterbeheer. Een rechtstreeks resultaat van de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.wetterskipfryslan.nl/
https://www.vliegend.nl/


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Wetterskip Fryslân

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen