Jaarlijks gratis 50 miljoen kg CO2 uitstoot minder!

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
264 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Waternet startte in 2015 het programma “Klimaatneutraal 2020”, afgekort K2020. De totale klimaatvoetafdruk van Waternet in 2014 was ingeschat op 50 kton CO2-equivalent. Om onze CO2 voetafdruk te verkleinen werden alle registers opengetrokken om bedrijfsbreed maatregelen te bedenken in 2013. In totaal werden 100 ideeën aangedragen om CO2 te besparen. Daarmee hadden we veel mogelijkheden om CO2 uitstoot te besparen. Een speciaal ingerichte rekengroep heeft de maatregelen gerangschikt naar kosteneffectiviteit en op uitvoerbaarheid tot 2020. Gedurende het gehele programma heeft deze rekengroep de voortgang gevolgd en bewaakt. K2020 heeft geleid tot terugwinning van struviet en calciet, aanleg van een groengasinstallatie en zonneparken, het toepassen van aquathermie. Het programma K2020 is een echte aanjager geweest voor emissiereductie. We hebben verregaande emissiereductie in eigen processen en bij derden bereikt. Daarmee is zonder extra kosten de doelstelling van 50 kton emissiereductie per jaar gehaald.  


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Hoe kun je kosteneffectief het doel verwezenlijken om op korte termijn klimaatimpact te verlagen? De oplossing ligt in het bedrijfsbreed verkennen van reductiemogelijkheden en deze analyseren op kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid op korte termijn. Daarna het uitvoeren van de maatregelen! Het programma met speciaal ingerichte rekengroep zorgde ervoor dat we vasthielden aan de doelstelling: In 2020 een emissiereductie van 50 kton CO2-eq/jaar. Deze innovatieve manier van aanpak zorgt ervoor dat het draagvlak voor het doorvoeren van de maatregelen groot is bij de organisatie en directie. De maatregelen zijn zelf vanuit de organisatie aangedragen en leiden tot verwezenlijking van een aansprekend doel: om klimaatneutraal te worden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Waternet heeft een ambitieuze doelstelling gesteld om CO2-impact te verlagen op korte termijn en dit ook kunnen realiseren door vasthoudendheid en door innovatieve oplossingen toe te passen in de watercyclus, zoals het winnen van thermische energie uit de watercyclus, benutten van groengas en hergebruik van calciet in drinkwaterontharding. Er is bewust niet gekozen voor compensatie middels certificaten: te saai! Daarnaast is speciaal voor het programma een rekengroep ingesteld. Daarmee konden we continue het programma op voortgang bewaken en konden ook nieuwe innovatie oplossingen direct op haalbaarheid ingeschat worden. Ook als er maatregelen afvielen, zoals de aanleg van windmolens, kon direct gezocht worden naar andere goede maatregelen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De innovatie levert CO2-uitstoot verlaging in de organisatie (en in de watercyclus) zonder extra kosten. Ter onderbouwing zijn er diverse business cases door de rekengroep opgesteld. Het programma K2020 sluit naadloos aan bij de ambities van de opdrachtgevers van Waternet, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Amsterdam wil 55% reductie in 2030 en 95% reductie in 2050. Het waterschap AGV wil in 2021 energieneutraal en in 2023 energiepositief zijn.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

We hebben zelf geïnvesteerd in het vergroten van de duurzaamheid en de opgave niet afgekocht met certificaten. Duurzaamheid berust op drie pijlers: milieu – kosten – maatschappij. Het tegengaan van uitstoot van broeikasgassen gaat klimaatverandering tegen en zorgt voor een verlaging van de CO2-footprint. Dit komt het milieu ten goede en is zelfs een vereiste om Nederland en de wereld leefbaar te houden. Het programma K2020 is kostenneutraal uitgevoerd. Daarnaast worden de maatregelen maatschappelijk breed gedragen doordat ze direct aansluiten bij de ambities van de gemeente Amsterdam en het waterschap AGV.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Voor het bepalen van maatregelen is een organisatiebrede workshop gehouden. De rangschikking van de maatregelen naar kosteneffectiviteit en haalbaarheid tot 2020 is bij een ‘rekengroep’ gedaan. Het uitvoeren van de maatregelen is ook in diverse project teams gedaan. Daarnaast zijn er meerdere maatregelen die verder reiken dan Waternet en samen met partners zijn uitgevoerd, waaronder struviet terugwinning (FOSvaatje) (en doorlevering aan ICL specialty fertilizers) samen met AquaMinerals en calciet als entmateriaal bij de drinkwaterontharding (ook samen met AquaMinerals), warmte levering uit drinkwater aan inwoners in Diemen, koude levering aan Sanquin samen met Sanquin opgezet, Groengas levering aan het aardgasnet samen met Orange Gas.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.agv.nl/groengasinstallatie
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4993411/astronauten-mars-urine-voedsel-onderzoek-wageningen-universiteit
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163129237
https://docplayer.nl/14011585-100-ideeenboek-waternet-2020-klimaatneutraal-themagroep-klimaatneutraal-door-circulair-handelen-stefan-mol-gijs-van-der-meer-en-enna-klaversma.html


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waternet

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen