het BBWP: Maatwerk voor Schoon Water en een Gezonde bodem

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-09-2021
30 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) geeft boeren, adviseurs en beleidsmakers inzicht in maatwerkoplossingen voor een duurzame bodem als ook een schoon watersysteem. Met het BBWP krijgen zij voor elk perceel inzicht in de opgaves die er liggen, in potentiële knelpunten en maatregelen die effectief bijdragen aan een duurzame bodem. In overleg met een Bodemcoach kan zo een snelle scan van de bedrijfssituatie worden gemaakt, en gericht gewerkt worden aan een gezond bodem- en watersysteem. Op basis van wetenschappelijke feiten en praktijkkennis. Ondersteund door boeren, (Z)LTO, provincie Noord-Brabant, waterschappen en onderzoeksinstellingen. Samenwerken aan een Gezonde Bodem en voor een Schoon Watersysteem.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De landbouw staat voor grote opgaves rond bodemkwaliteit, waterkwaliteit, droogte, biodiversiteit en klimaat. De problematiek vraagt om integrale oplossingen die toepasbaar zijn op het boerenerf en boeren enthousiast maken om te werken aan een gezonde bodem en het milieu verbeteren. Er zijn allerlei maatregelen bekend, maar het ontbrak aan heldere oplossingen die per perceel en per bedrijf inzicht geven in de kansen die er liggen op het boerenbedrijf. Het BBWP lost dit op. In het BBWP wordt per perceel voor heel Nederland in kaart gebracht welke problemen er zijn en hoe een boer via maatwerkoplossingen hieraan bij kan dragen. Ingezette maatregelen worden gemonitord. Via jaarlijks overleg met coaches wordt gewerkt aan continue verbetering.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Er wordt al jaren gesproken over de noodzaak van een BBWP. Er lag al veel kennis op de plank, maar vanwege de complexiteit van de opgaves en maatwerkoplossingen, kwam de ontwikkeling niet van de grond. Door een creatieve samenwerking van onderzoekers, beleidsmakers, boeren en adviseurs is het gelukt om een nieuw en innovatief rekenhart te ontwikkelen, waarbij de complexe relaties tussen bodem, water, opgaven en effectieve maatregelen is vereenvoudigd tot een robuust, nauwkeurig en eenvoudig adviessysteem. Het NMI, LBI en WEnR werken aan continue verbetering van de rekenregels; ZLTO en NMI implementeren het in hun bestaande adviesdiensten; waterschappen werken aan nieuwe verdienmodellen en STOWA ondersteunt landelijke uitrol in 2021 en 2022.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Jaarlijks worden miljarden euros besteed aan implementatie van beleidsinstrumenten rondom de KRW en Nitraatrichtlijn. Toch is de opgave nog lang niet bereikt. Via maatwerkadviezen kunnen allerlei projecten binnen het DAW en provinciaal beleid efficiënter en gerichter worden uitgevoerd. Het BBWP maakt de doelen vanuit (inter)nationale wetgeving concreet en zorgt ook voor het halen van deze doelen. Boeren maken daarbij zichtbaar hoe zij concreet bijdragen aan een duurzamere landbouw en ontvangen inzicht en adviezen als ook beleidsruimte (bv. voor beregening). Het NMI en ZLTO hebben het geïmplementeerd in hun bestaande dienstenpakket en ontwikkelen het BBWP verder tot een krachtig instrument voor KPI's rond een duurzame landbouw.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Elke boer krijgt inzicht in de mogelijkheden om via zijn/haar bodembeheer en bemesting te sturen richting een duurzame landbouw, met oog voor biodiversiteit, bodemgezondheid en schoon water. In 2021 wordt een koppeling gelegd met een koolstofmodule om ook concreet aan de slag te gaan met de doelen van Parijs; om zo meer koolstof op te slaan in de landbouwbodem. Via inzet van effectieve maatregelen kan een boer zijn bedrijf toekomstbestendig maken, en een gezonde bodem versterkt de weerbaarheid tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Een gezonde bodem voor een gezond boerenbedrijf!


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het BBWP is voortgekomen uit een landelijke samenwerking rond de ontwikkeling van tools die het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunen. Hiervoor werkten kennisinstellingen (WUR, RIVM, KRW, WEnR, LBI, NMI) samen met beleidsmakers (van provincies en waterschappen) en (Z)LTO, als ook adviseurs en boeren. Gezamenlijk is alle beschikbare kennis en data ingebracht om zo gericht mogelijk maatwerk te bieden voor elk boerenbedrijf in Nederland. Kennis en ervaring vanuit de praktijk is gecombineerd tot een eenvoudig adviesinstrument. Het BBWP is getoetst bij een grote groep boeren, en wordt uitgerold binnen landelijke trajecten met boeren zoals BodemUP en de KRW-gebiedsplannen van waterschappen.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De productpagina is te vinden op: https://bbwp.nmi-agro.nl/. Daarnaast zijn er diverse publicaties in afronding, waarbij het BBWP in verschillende regio's van Nederland is getoetst. Het strategisch advies aan het DAW-team, zoals dat in 2019 is opgesteld (dat als startpunt geldt van het huidige BBWP), is ook toegevoegd.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Gerard H. Ros

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen