Toepassing ozon technologie op rwzi Houten voor extra verwijdering van medicijnresten uit afvalwater

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
37 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Met behulp van de ozontechnologie gaat HDSR op rwzi Houten extra medicijnresten verwijderen uit het huishoudelijk afvalwater. Toepassing van ozon bij huishoudelijk afvalwater is nieuw in Nederland en HDSR is hiermee de eerste in Nederland met de toepassing op de volledige schaal van een rwzi. Door het extra verwijderen van medicijnresten en microverontreinigingen verbetert de waterkwaliteit in het oppervlaktewater en bij het drinkwaterinnamepunt. 


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Er worden steeds meer medicijnresten en andere microverontreinigingen gevonden in het oppervlaktewater. Deze hebben een nadelige effect op de flora en fauna in het aquatisch milieu. Zo versterken hormonen uit de anticonceptiepil bijvoorbeeld de vrouwelijke eigenschappen bij vissen en slakken, waardoor de voortplanting misloopt. ook bij drinkwaterinnamepunten worden deze stoffen steeds vaker gevonden. Medicijnresten en andere microverontreinigingen zullen in de toekomst nog meer gaan toenemen, door de vergrijzing van de bevolking. Als er nu geen actie wordt ondernomen, zal het probleem  de komende jaren steeds urgenter en zichtbaar worden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) worden nu vooral organische stoffen en N&P gezuiverd uit huishoudelijk afvalwater, maar nog slechts beperkt medicijnresten en ander microverontreinigingen via het biologische zuiveringsproces. D.m.v. een behandeling met ozon als aanvullende technologie op en een rwzi, kunnen we ervoor zorgen dat er meer medicijnresten worden verwijderd en minder in het milieu terechtkomen. De ozoninstallatie bij HDSR wordt de eerste in Nederland, toegepast op de volledige schaal van een rwzi.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De aanvullende ozontechnologie kost uiteraard geld. Het zuiveren van afvalwater wordt er duurder door. Maar de waterkwaliteit wordt erdoor verbeterd. Het bestuur van HDSR heeft ervoor gekozen toekomstgericht te kijken en de emissies van medicijnresten en microverontreinigingen op een aantal rwzi's (zogenaamde hotspot-rwzi's) te beperken door de inzet van extra zuiveringstechnieken, vooruitlopend en pro-actief reagerend op eventuele regelgeving op dit gebied in de komende jaren. Het ministerie van I&W heeft door de substantiële financiële bijdrage de urgentie van de aanpak van medicijnresten erg duidelijk gemaakt.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De ozontechnologie kan in de toekomst bij meerdere rwzi's worden toegepast om aanvullend medicijnresten te verwijdering. Deze aanvullende technologie zorgt ervoor dat er minder medicijnresten in het milieu terechtkomen en dus voor een minder nadelige invloed hiervan op de flora en fauna in het aquatisch milieu. En zorgt voor een betere kwaliteit van het water dat drinkwaterbedrijven gebruiken voor de bereiding van drinkwater.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De keuze voor de ozontechnologie is gedaan in goed overleg met Waternet, de beheerder van het drinkwater innamepunt in het Lekkanaal. Daarnaast heeft de STOWA een Communicty of Practice microverontreinigingen opgericht, waarin veel informatie over o.a. de ozontechnologie bij elkaar is gebracht. Samen met Nijhuis Saur Industries, Pannekoek GWW en Witteveen + Bos heeft HDSR in een bouwteamconstructie de ozoninstallatie voor rwzi Houten ontworpen. Hierbij zijn een aantal innovaties doorgevoerd, zoals toepassing van een u-vormige reactor voor een betere inpassing op het terrein, tussenschotten in de reactor voor beperking van het risico op bromaatvorming, toepassing van diffusers voor de ozontoevoer.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Zie onderstaand document voor een uitgebreidere beschrijving van de inzending.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Marlies Verhoeven HDSR

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen