Beekverhoging Anloërdiep

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
23 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Om verdroging en stikstofgevoeligheid van Natura 2000 habitats (vegetaties) in de beekdalen te verminderen en de KRW kwaliteit van de beek te verbeteren zou de bodem van de beken verhoogd moeten worden.  Potentieel komt in het stroomgebied van de Drentsche Aa ruim 40 km beek voor bodemverhoging in aanmerking. Ook elders in het land komen beken voor bodemverhoging in aanmerking. De bodemverhoging mag echter niet leiden tot aantasting van de aanwezige natuurwaarden en  archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Mede vanwege deze waarden is de toegankelijkheid tot de beek sterk beperkt. Bovendien hebben de beekdalen rond de beek over het algemeen weinig draagkracht, waardoor bij betreding met transport en machines al gauw te veel schade ontstaat. Om te voorkomen dat schade optreedt aan de aanwezige waarden hebben we een methode ontwikkeld waarmee zand hydraulisch in de beek wordt gebracht via een uitrolbare slang op een beregeningshaspel. Met deze methode hebben we inmiddels met succes de bodem van het Anloërdiep, een bovenloop van de Drentsche Aa, verhoogd. Voor dit project was er steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De ontwikkelde methode stelt ons in staat om in kwetsbare gebieden met beperkte toegankelijkheid en beperkte draagkracht van de oeverlanden de bodem van de beken te verhogen en zo de stikstofgevoeligheid van Natura 2000 habitats (vegetaties) in de beekdalen te verminderen én de KRW kwaliteit van de beek te verbeteren zonder dat daardoor schade ontstaat aan aanwezige natuurwaarden of aan de aanwezige  archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Er waren geen gangbare methoden beschikbaar om de beekbodemverhoging te realiseren die, in de moeilijk toegankelijke beekdalen van de Drentsche Aa met beperkte draagkracht, konden voldoen aan de eis dat er geen schade mocht ontstaan aan de aanwezige waarden.
Het project Anloërdiep is er specifiek op gericht om te komen tot een haalbare methode om de beekbodemverhoging binnen deze randvoorwaarden toch te kunnen realiseren. We zijn erin geslaagd om, in een bouwteam opzet samen met aannemer Knoop Natuur- en Waterbouw, hiervoor een passende methode te ontwikkelen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

We hebben voor een schijnbaar onmogelijke opgave toch een praktische oplossing weten te vinden die in de praktijk van het Anloërdiep heeft laten zien goed te werken binnen de gegeven moeilijke omstandigheden en randvoorwaarden. De ontwikkelde methode biedt de mogelijkheid om op meer trajecten binnen het Drentsche Aa gebied (potentieel 40 km) en elders te voldoen aan een belangrijke Natura 2000 opgave voor vernatting waarvoor tot nog toe geen oplossing voor handen was.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Doordat we hiervoor een haalbare methode hebben kunnen ontwikkelen kan de beek en daarmee het grondwater in de omgeving van de beek worden verhoogd. Hierdoor worden de aanwezige kwetsbare bijzondere vegetaties versterkt en wordt hoogwaardige biodiversiteit in stand gehouden. De omliggende veengronden oxideren minder snel door de verhoogde grondwaterstanden en hierdoor wordt de CO2 uitstoot verminderd. En doordat we inbreng van zand combineren met het inbrengen van houtig materiaal neemt de variatie in de substraat in de beek toe en wordt de KRW kwaliteit verhoogd.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

In een intensief proces van planvoorbereiding zijn de randvoorwaarden bepaald waar de beekbodemverhoging aan zou moeten voldoen. Dit proces werd begeleid door een projectgroep van medewerkers van het waterschap en van Staatsbosbeheer, beheerder van de natuurgronden langs de beek en adviesbureau Sweco. Omwonenden en aanliggende grondeigenaren en ook medewerkers van belanghebbende organisaties waaronder de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze zijn nauw bij dit planproces betrokken in workshops en één op één gesprekken. Ook zijn hier deskundigen van kennisinstellingen bij betrokken. Uitwerking van de methode van beekbodemverhoging heeft plaatsgevonden in een bouwteam bestaande uit vertegenwoordigers van het waterschap, SBB en Knoop.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Voor meer informatie verwijzen wij naar:
https://www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging/
https://mailchi.mp/40fe3cff2958/nieuwsbrief-beekbodemverhoging-drentsche-aa-4935505
Filmpjes RTV Drenthe Nieuws en ROEG (natuurprogramma RTV Drenthe) en een artikel van Dagblad van het Noorden:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/168154/Waterschap-verhoogt-beken-Drentsche-Aa-gebied-Omliggende-natuur-kan-zo-natter-blijven
https://www.rtvdrenthe.nl/media/68832/Anloerdiepje-wordt-minder-diep
https://dvhn.nl/drenthe/Verhogen-waterstand-beken-Drentsche-Aa-begint-bij-Anlo%C3%ABrdiepje-26533337.html


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Hunze en Aa's

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen