Hoe kunnen we lekkages via de bodem vanuit kassen voorkomen?

Winnovatie Het Waterschapshuis 07-02-2022
2048 keer bekeken

Er komen nog teveel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw in het oppervlaktewater terecht. We werken al jaren samen aan het verminderen van lekkages, maar de waterkwaliteit rondom glastuinbouw is nog niet goed genoeg. Helpt jouw idee?

Einddatum challenge

5 april 2022

Sponsor(s) van de challenge

De emissieloze kas

Moderator(en) van de challenge

Isabeau Booster

Beoordelaar(s)/jury van de challenge

Bart van Meurs, Gerard van Lier, Jaap-Willem Kooistra, Jacco Vooijs, Geert-Jan Smaling, Erik Groen, Anke Poelstra

Status

Afgesloten

Organisator

Delfland
Schieland en de Krimpenerwaard
De challenge is afgelopen en de winnaars zijn bekend!

Van 16 december tot 7 februari heeft de challenge open gestaan voor het indienen van ideeën. Dit heeft 22 interessante inzendingen opgeleverd, waar de jury zich in 2 rondes over heeft gebogen. Uiteindelijk zijn er twee winnaars gekozen, waaraan de prijzen op 11 maart zijn uitgereikt. Lees er meer over in dit nieuwsberichtDe ontwikkeling van de winnende ideeën wordt begeleid en gevolgd vanuit De Emissieloze Kas. Daarnaast wordt nog gewerkt aan het bundelen van de openbare ideeën in een inspiratieboek dat aan de glastuinbouwsector ter beschikking wordt gesteld. Via onder andere glastuinbouwwaterproof.nl (en hun nieuwsbrief) kunt u aanvullend nieuws hierover in de gaten houden.

-----------------------------------------------------------------------------------

Er komen nog teveel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw in het oppervlaktewater terecht. We werken al jaren samen aan het verminderen van lekkages, maar de waterkwaliteit rondom glastuinbouw is nog niet goed genoeg. Helpt jouw idee lekkage in de glastuinbouwsector te voorkomen?

Wat is het probleem?
De verbetering van de waterkwaliteit in het Westland en het Oostland stagneert de laatste jaren. Het aansluiten van kassen op de riolering, voorlichting over water in de glastuinbouw en de Gebiedsgerichte Aanpak hebben de emissies al flink teruggedrongen. Maar we zijn er nog niet en het lijkt erop dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen ook via de bodem in het oppervlaktewater komen. De bodem kan niet zo makkelijk dichtgezet worden als een uitlaatpijpje. Om ook de laatste stappen richting gezond water rondom het glastuinbouwgebied te zetten, zoeken we in deze challenge naar ideeën die lekkages via de bodem tegengaan. Dit heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit, biodiversiteit in en om het water én de leefomgeving in het algemeen. Ook draagt het bij aan het behoud van het middelenpakket voor de sector.

De uitdaging
De Nederlandse glastuinbouw behoort tot de meest duurzame en innovatieve landbouw ter wereld. Telen zonder milieudruk op de omgeving zou toch mogelijk moeten zijn in een kas. Waarom lukt het ons, met alle innovatiekracht die de sector rijk is, dan niet om de waterkringloop volledig gesloten te krijgen?

De vraag die bij deze challenge centraal staat is:

"Hoe kunnen we lekkages via de bodem vanuit kassen voorkomen?"

 De beste ideeën voldoen aan de volgende criteria:

 • ze leveren een significante bijdrage aan het terugdringen van lekkages via de bodem (voorkomen, opsporen en/of verhelpen)

 • ze zijn breed toepasbaar (voor meerdere teelten)

 • ze zijn eenvoudig en praktisch uitvoerbaar

 • ze zijn op korte termijn (binnen een jaar) (als pilot) uit te voeren

 • ze zijn financieel haalbaar voor de sector, het idee is vergezeld van een businesscase

Daarbij mag zo breed mogelijk gedacht worden:

 • technisch en/of organisatorisch

 • voor nieuwbouw en/of bestaande kassen

 • o.b.v. bestaande technologie en/of nieuwe innovaties

 • gericht op het identificeren van lekstromen en/of het verhelpen ervan

Voorbeelden zijn: een inspectie- en onderhoudsapp, (grond)folie dat verkleurt bij lekkages en recirculatie van drainagewater. Laat creativiteit de vrije loop!

Een sluitende businesscase achter het idee of product is absoluut een pré. Hoeveel tuinders moeten gebruik maken van het idee om het product in stand te houden? Welke kostprijs hoort daarbij? Waarom is die kostprijs betaalbaar voor de tuinder? Hoeveel ontwikkelbudget is er nodig? Welk deel van het ontwikkelbudget wordt als startbijdrage gewenst vanuit deze challenge? Welke partijen kunnen er verder aan bijdragen?

What's in it for me?
We stellen vanuit het Afsprakenkader Emissieloze Kas € 45.000,- prijzengeld beschikbaar voor deze challenge. Dit geld is bedoeld als stimuleringsbijdrage om de beste ideeën verder te ontwikkelen en (als pilot) in de markt te introduceren. Deelname aan de challenge zorgt daarnaast voor bekendheid en reclame. Voor de winnaar(s) is het een prachtige kans om hun product te kickstarten. 

Hoe doe ik mee?
Klik in de lichtblauwe balk op de knop ‘Doe mee!’ en vervolgens op ‘registreren’. Doorloop de stappen om een (gratis) account aan te maken met toegang tot de challenge-omgeving. Door op de knop 'een nieuw idee indienen' te drukken, kom je in het idee-formulier, waar je je idee of ontwerp kunt beschrijven en ondersteunen met meer informatie, foto’s, tekeningen en/of berekeningen.

Vanaf 1 februari buigt een jury van het Afsprakenkader Emissieloze Kas zich over alle ingezonden ideeën, waarbij de bovenstaande criteria worden gebruikt als leidraad. Uiterlijk 15 maart koppelen we naar alle deelnemers terug welke ideeën het beste aan de vraag en de criteria voldoen. Dit kunnen meerdere ideeën zijn. Over deze ideeën verdelen we het prijzengeld. Daarnaast ondersteunen we de winnende indieners om hun idee verder te ontwikkelen en als pilot uit te voeren. Deze ideeën worden daarmee (op hoofdlijnen) openbaar gemaakt. De andere deelnemers hebben de keus om hun inzending ook openbaar te maken. Alle openbare ideeën worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor de sector, zodat we gezamenlijk een extra impuls aan de waterkwaliteit kunnen geven.

Spelregels

 • De inzendingen moeten uiterlijk op 31 januari 2022 binnen zijn.

 • Na indiening kun je je idee nog bewerken en aanvullen. Op 31 januari om 23.59u wordt het idee ‘bevroren’.

 • Je mag meerdere ideeën indienen.

 • Na indiening van het idee kan de organisatie je benaderen met het verzoek om aanvullende informatie.

 • Medewerkers van de deelnemende partijen van het Afsprakenkader Emissieloze Kas mogen ook ideeën indienen, maar kunnen geen prijzen winnen.

 • Wanneer ideeën sterk op elkaar lijken, kan de jury besluiten om een gedeelde winnaar aan te wijzen.

 • Beslissingen van de jury zijn definitief, er kan geen bezwaar worden aangetekend.

 • Ingediende ideeën worden ingezien door juryleden en overige betrokkenen. Zijn er details van je idee die je in de toekomst zou willen patenteren? Deel deze dan niet.

 • In het idee-formulier kun je aangeven of jouw idee aan het einde van de challenge openbaar mag worden gemaakt.

 • De ideeën van de winnaars worden bij acceptatie van het prijzengeld op hoofdlijnen (en in overleg met de idee-indieners) openbaar gemaakt. 

 • De winnaars gebruiken het prijsgeld om hun idee verder uit te werken en/of (als pilot) uit te gaan voeren in de praktijk. Hierover worden nadere afspraken vastgelegd.

Door mee te doen aan deze challenge ga je akkoord met de bovenstaande spelregels.

Jury
De jury bestaat uit:

 • Jacco Vooijs (vz), voorzitter Glastuinbouw Westland en Afsprakenkader Emissieloze Kas

 • Erik Groen, beleidsadviseur gemeente Midden-Delfland

 • Anke Poelstra, beleidsadviseur Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

 • Jaap-Willem Kooistra, toezichthouder Omgevingsdienst Midden-Holland

 • Gerard van Lier, voorzitter Commissie Water van de AVAG

 • Bart van Meurs, zelfstandig adviseur glastuinbouw

 • Geert-Jan Smaling, toezichthouder Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Q&A
Voor de meest voorkomende vragen kun je kijken in de Q&A. Neem voor de overige vragen contact op met één van de challenge-managers. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen